Riding Forward

You never fail until you stop trying. Every single effort counts. Every single moment counts.

Read More

Tiếng Ca (The Rhymes)

Vì có lẽ cuộc đời mình là quá ngắn và tiếng hát của mình là quá nhỏ bé. Nhưng đây sẽ là một chuyến đi dài. Và đây sẽ là một điều nhẹ nhàng mà mọi người sẽ nhìn thấy.

Read More