Tiếng Ca (The Rhymes)

Vì có lẽ cuộc đời mình là quá ngắn và tiếng hát của mình là quá nhỏ bé. Nhưng đây sẽ là một chuyến đi dài. Và đây sẽ là một điều nhẹ nhàng mà mọi người sẽ nhìn thấy.

Read More

If The Sea Were Tar…

A poem against pollution. A poem yearning for changes and evoking awareness in the field. “If I paint it black, will it soon be back? If the stain is sacked, will it still be black?”

Read More

Little Plants Around My House

The plants are amazing. They are dreadfully quiet, yet dearly inspirational.

Read More