Ngày làm gì

Làm gì khi mùa xuân đương tới,
và nắng hồng ươm hoa?
Làm gì khi gió lùa kẽ tóc,
và đưa hương nàng kề ta?

Read More